a. Allmänna villkor för semesterhuset Kantarella

1. Avtalets ingående

Hyresavtalet om det https://www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p2447043 och https://www.kantarella.de stängs bindande så snart din onlinebokning har bekräftats eller båda parter har fått ett undertecknat hyresavtal är.

2. Hyresbetalning

25 % av hyran ska betalas inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. 75 % av hyran ska betalas senast 4 veckor före hyrestidens början.

3. Ankomst och avresa

På ankomstdagen kommer hyresvärden att göra hyresfastigheten tillgänglig för hyresgästen från kl. 16.00 i ett skick enligt kontraktet. Om ankomsten är efter kl. 18.00 ska hyresgästen informera hyresvärden om detta. På avresedagen kommer hyresgästen att lämna ut hyresfastigheten som lämnats till hyresvärden senast kl. 11.00. där
hyresgästen måste själv göra följande arbete med slutstädning av hyresvärden: ta bort sängkläderna, tvätta disken och tömma kylskåp och frys. Vid slutstädning av hyresgästen sker överlämningen i ett helt rengjort tillstånd.

4. Nyckeln

Vid ankomsten får hyresgästen en nyckel för entrédörren, en nyckel för balkongdörren. Hyresgästen är ansvarig för förlust av eller skada på nycklarna till ersättningskostnaden.

5. Internet och WiFi

Hyresgästen påtar sig fullt ansvar för fri användning av W-LAN. Du kommer att få åtkomstkoden vid ankomst. Du använder Internet på egen risk med din enhet. Inget ansvar accepteras för skada på din enhet. Alla typer av missbruk är förbjudna, användningen av betalt innehåll måste bäras av hyresgästen i sin helhet.

6. Uttag från kontraktet, hyresgäst

Hyresgästen kan dra sig ur hyresavtalet genom att göra en skriftlig förklaring till uthyraren innan hyresperioden börjar. Tidpunkten för hyresvärdens mottagande av återkallningsförklaringen är avgörande. Om hyresgästen drar sig ur hyresavtalet, måste han betala schablonbelopp för de utgifter som hyresgästen redan har haft och den förlorade vinsten till följande belopp:

Uppsägning före hyresperiodens början
• upp till 89 dagar före hyresperiodens början: 500 SEK avbokningsavgift
• upp till 59 dagar före hyresperiodens början: 35% av hyrespriset
• upp till 28 dagar före hyresperiodens början: 60% av hyrespriset
• upp till 14 dagar före hyresperiodens början: 90% av hyrespriset
• senare än 14 dagar före hyresstart: 100% av hyrespriset

Om hyresgästen avbryter sin vistelse i förtid måste hela hyrespriset betalas. När hyresgästen drar sig ur kontraktet kan han utse en ersättningshyresgäst som är villig att ta sin plats i det befintliga avtalsförhållandet. Hyresvärden kan invända mot tredje parts inträde om detta verkar ekonomiskt eller personligt opålitligt. Om en tredje part ingår hyresavtalet är han och den tidigare hyresgästen solidariskt ansvariga gentemot uthyraren för hyrespriset och de extra kostnader som uppstår vid tredje parts inträde. Hyresgästen rekommenderas att teckna en reseavbokningsförsäkring.

7. Uppsägning av hyresvärden

Hyresvärden kan säga upp avtalsförhållandet före eller efter hyrestidens början utan att iaktta en uppsägningstid om hyresgästen inte gör de överenskomna betalningarna i tid trots en tidigare påminnelse eller på annat sätt agerar i strid med avtalet i en sådan utsträckning att hyresvärden kan inte förväntas fortsätta avtalsförhållandet. I detta fall kan hyresvärden kräva återbetalning av de kostnader som uppkommit fram till uppsägningen och hyresgästens förlorade vinst.

8. Uppsägning av hyresavtalet

Hyresavtalet kan sägas upp av båda sidor om det inte går att hyra fastigheten på grund av force majeure och de tjänster som är skyldiga som ett resultat inte kan tillhandahållas.

9. Hyresgästens skyldigheter

Hyresgästen åtar sig att behandla hyresfastigheterna och dess inventering med all omsorg. Hyresgästen är skyldig att betala ersättning för skadlig skada på inredning, hyrda rum eller byggnaden, samt de anläggningar som tillhör de hyrda rummen eller byggnaden, om och i den utsträckning de gjordes av honom eller hans
Tillhörande personer eller besökare orsakades med säkerhet. Hyresgästen måste omedelbart meddela hyresvärden om skador som uppstår i det hyrda utrymmet, såvida han inte är skyldig att avhjälpa det själv. Hyresgästen är skyldig att betala ersättning för all följdskada som orsakats av att han inte meddelats i god tid. Skräp, aska, skadliga vätskor och liknande får inte kastas eller hällas i handfat, handfat och toaletter. Om blockeringar uppstår i avloppsrören på grund av bristande efterlevnad av dessa bestämmelser, bär ansvarig kostnaderna för reparationen. I händelse av funktionsstörningar i hyresfastighetens utrustning och utrustning är hyresgästen skyldig att göra allt rimligt för att bidra till att åtgärda felet eller för att minimera eventuella skador som kan uppstå. Hyresgästen är skyldig att genast informera hyresvärden eller eventuella brister i hyresobjektet. Om hyresgästen inte rapporterar detta har han inte rätt till några anspråk på grund av att de avtalsmässiga tjänsterna inte fullgörs (särskilt inga anspråk på nedsättning av hyran).

10. Uthyrares ansvar

Hyresvärden är ansvarig för riktigheten i beskrivningen av hyresfastigheten och är skyldig att korrekt tillhandahålla de avtalade tjänsterna och underhålla dem under hela hyresperioden. Leasegivarens ansvar för egendomsskada från olagliga handlingar är uteslutet, såvida det inte grundar sig på en avsiktlig eller grovt oaktsam skyldighet från uthyraren eller hans ställföreträdare. Hyresvärden är inte ansvarig i fall av force majeure (t.ex. brand, översvämning etc.). Fastigheten är en naturlig egendom och gångstigarna runt huset och till huset lämnas i sitt naturliga tillstånd
Båtplats. Användning av gångstigar sker på egen risk och ansvar. Viktig anmärkning: i synnerhet mossområden, stenar och våtmark kan vara mycket hala.

11. Djurhållning

Djur, särskilt hundar, katter och liknande, får endast förvaras i hyresavtalet med hyresvärdens uttryckliga tillstånd. Tillståndet gäller endast enskilda fall. Det kan återkallas om det finns några olägenheter. Hyresgästen är ansvarig för alla skador som orsakas av djurhållning. 30 SEK debiteras per djur och natt.

12. Ändringar i hyresavtalet

Dotteravtal, ändringar och tillägg till avtalet samt alla juridiskt relevanta deklarationer måste göras skriftligen.

13. Val av lag och jurisdiktion

Juridikplatsen är hyresvärdens hemvist. Svensk lag gäller.

 

b. Husregler för semesterhuset Kantarella

Semesterhuset var nyrenoverat och inrett med mycket kärlek, glädje och ansträngning. Jag önskar er avkopplande dagar och en bekymmersfri semestersäsong. Genom att underteckna hyresavtalet accepterar du också husreglerna, som inkluderar följande:

Allmän

På ankomstdagen kommer du huset städas och överlämnas med fullständig inventering. Om något, tvärtemot förväntningarna, inte är i ordning eller är bristfälligt, vill jag be dig att meddela oss omedelbart så att bristerna kan åtgärdas omedelbart. Semesterhuset är tillgängligt för dig och dina medresenärer med hela inventariet och trädgårdsanvändningen. Vi vill be dig att hantera det noggrant och noggrant. Se till att du själv måste vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för dina barn. Under din vistelse är du ansvarig för städning av huset. Den avsedda Rengöringsanordningar z. B. Dammsugare finns i garderoben i entrén.

Ansvar

Hyresvärden är inte ansvarig för några värdesaker som tillhör hyresgästen. Hyresgästen ansvarar för semesterbostaden under hela hyresperioden. Stäng fönster och dörrar när du lämnar huset. Hyresgästen är ansvarig för olyckor i hela semesterhusets lokaler. Fastigheten är en naturlig egendom, och gångstigar runt huset och till båtplatsen lämnas också i sitt naturliga tillstånd. Användning av gångstigar sker på egen risk och ansvar. Viktig anmärkning: i synnerhet mossområden, stenar och våtmark kan vara mycket hala.

Skada

Det är mycket möjligt att något går sönder oavsiktligt under din vistelse. Vänligen informera oss om skadan som orsakats omedelbart – inte bara vid avresan – så att jag kan byta ut den så snart som möjligt. Öppen spis: Använd endast den ved som tillhandahålls, förbränning av annat material är inte tillåtet. Användning av brandacceleratorer av något slag är strängt förbjudet. Spisen får endast användas av vuxna och under överinseende av barn. Kaminen får inte vara i drift när du sover. Var försiktig med elden
brinner bara när du är i huset. Kassera den kylda asken i askan som tillhandahålls för detta ändamål.

Brandsläckare

I händelse av brand finns en brandsläckare tillgänglig i entrén. Första hjälpen apotek: En första hjälpen kit finns i entrén om skador tas om hand.

Kök

Lämna inte kaminen utan uppsikt när den är påslagen. Om kaminen brinner och du använder fläkten under tillagningen är det nödvändigt att öppna köksfönstret lite för att undvika rökbildning. Om det brinner ut på kaminen, använd den medföljande eldtäcket (till vänster om köksfönstret). Lägg bara torrt bestick, disk och krukor tillbaka i skåpen. Kom ihåg att inte placera heta krukor på bord eller hyllor utan kudde.

Bad

För att undvika mögeltillväxt bör badrummet ventileras efter användning. Det är inte tillåtet att kasta matrester, skräp, hygienartiklar eller annat avfall samt skadliga vätskor eller liknande via toaletten och avloppet. 

TV och Bluray-spelare

Gör inga ändringar i enhetsinställningarna själv. 

Kolgrill

En kolgrill finns tillgänglig i trädgården. Detta får endast användas av vuxna i trädgården (inte under den täckta balkongen eller ingången). Användning av brandacceleratorer av något slag är strängt förbjudet.

Motorbåt – Kanot

En motorbåt (utan bensin) och en Linder-aluminiumkanot finns på båtplatsen. Använd på egen risk och ansvar. Du är ansvarig för skada du har orsakat dig själv upp till ersättningsvärdet. Under kanot eller båttur åtar du dig att bära de medföljande flytvästar. Detta gäller alla som deltar i kanot eller båttur – inte bara barn. Kanoten och båten ska parkeras efter användning så att inget vatten kan rinna in i dem när det regnar. Skulle en defekt inträffa under den avtalade hyresperioden kan reparationer inte garanteras under återstående hyresperiod.

Parkeringsplats

Att parkera din bil sker på egen risk. Det finns inget ansvar för skada eller stöld på fastigheten. Rengöring av fordon och förse fordonet med smörjmedel och driftsmaterial är inte tillåtet på fastigheten.

Rök

Rökning i stugan är inte tillåten. Du har dock möjlighet att göra detta med askkoppen i trädgården. Lämna inga cigarettstumpar i trädgården. I händelse av skada på inventeringen på grund av brännmärken inne i huset kommer kostnaderna att uppgå till beloppet
ersättningsvärdet faktureras

Skräp

Lådor finns för avfallshantering. Jag skulle vara glad om du hjälper till att ordna avfallet.
Första papperskorgen: restavfall. Andra soptunna: plastprodukter, kartongförpackningar (t.ex. mjölk), glas och burkar.

Fiske

Observera att det är strängt förbjudet att kassera avfall med toaletten eller vattenavloppet. Rensning, skalning, urbening eller filetering av fisk är inte tillåten i fritidsbostaden, vid båtplatserna, vid badplatser och båtrampar. Vänligen gör detta vid den punkt där fisken fångades. Det rekommenderas att begrava kvarvarande fisk.

Vintertid

Under Winterzeit kan vädret innebära att snö måste rensas. Under vistelsen måste hyresgästen göra detta själv. Snöspaden ligger i cykelskuret. Hyresgästen är ansvarig för is- och snöolyckor i lokalerna och husets ingångar.

Avresa:

Alla fönster måste vara stängda. Under värmemånaderna bör radiatorerna ställas in på 10 grader.